Zmiany w kodeksie pracy od 1 września

zmiany w kodeksie pracy

Czy wiesz, że od 1 września nie możesz zacząć pracy przed podpisaniem umowy? Główny inspektor pracy postanowił walczyć z tzw. syndromem pierwszej dniówki i złożył projekt zmian w kodeksie pracy. Właśnie weszły one w życie.

Do tej pory dla nieuczciwych pracodawców obejście przepisów dotyczących legalności zatrudnienia nie było zbyt skomplikowane. Jako że pracownik w pierwszym dniu nowej pracy mógł świadczyć usługi bez podpisanej umowy, w przypadku kontroli Inspekcji Pracy wystarczyło potwierdzenie przez obie strony, że dzień kontroli to właśnie pierwszy dzień pracownika w tym miejscu pracy.

Walka z nielegalnym zatrudnieniem

Nielegalne zatrudnienie było w tej sytuacji bardzo trudne do wykrycia i udowodnienia i wymagało wielu powtórnych kontroli. Zmiany w kodeksie pracy uniemożliwiają obchodzenie przepisów w ten sposób. Od 1 września br. każdy pracodawca będzie musiał podpisać z pracobiorcą umowę o pracę zanim ten przystąpi do jakichkolwiek działań stanowiących przedmiot pracy. Znowelizowano paragraf 2 artykułu 29 kodeksu pracy. Obecnie ma on następującą formę:

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowa lub jej pisemne – jedno dla zatrudnionego, drugie dla pracodawcy – potwierdzenie musi więc zostać przekazana pracownikowi przed rozpoczęciem pracy. Obowiązkiem zatrudniającego nową osobę przedsiębiorcy jest również zapoznanie pracownika z regulaminem pracy w danym miejscu przed przystąpieniem do niej.

Kary sięgające 30 tysięcy złotych

Nie zmienił się natomiast wymiar kary, jaką może zostać obciążony pracodawca postępujący wbrew nowym przepisom. Przedsiębiorca dopuszczający do pracy osobę, z którą nie podpisał umowy ani nie potwierdził na piśmie warunków pracy może zostać ukarany grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Łatwiejsze i efektywniejsze kontrole oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zapewnienie im dostępu do przysługujących świadczeń – to cele nowelizacji kodeksu pracy. Według minister Elżbiety Rafalskiej

Zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników. Teraz, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, chcemy dbać nie tylko o jej dostępność, ale i o jakość.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

top