eIDAS – krok na drodze do cyfrowego obiegu dokumentów

eIDAS

Czym jest eIDAS? Co daje polskim przedsiębiorcom? Jakie nowe możliwości otwierają się przed firmami współpracującymi z partnerami z zagranicy?

eIDAS, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. reguluje kwestie dotyczące tzw. elektronicznego podpisu i cyfrowego obiegu dokumentów we wszystkich krajach wspólnoty. Jak zmieni się prowadzenie dokumentacji w najbliższych latach?

Większe zaufanie

Jaki jest cel nowego rozporządzenia? Ma ono ułatwić transakcje elektroniczne, zwiększyć zaufanie w stosunku do nich i sprawić, by były bezpieczniejsze. Narodowe Centrum Certyfikacji w komunikacie z 30 czerwca opisuje korzyści wynikające z eIDAS:

Nowa regulacja wraz z aktami wykonawczymi oraz nowymi standardami ma podnieść poziom bezpieczeństwa usług zaufania, zwiększyć ich popularność wśród obywateli UE oraz ujednolicić przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, aby zapewnić interoperacyjność i transgraniczność tych usług, w tym podpisu elektronicznego.

Do tej pory obywatele danego państwa UE przeprowadzający transakcje online i korzystający ze swojej elektronicznej identyfikacji nie mogli na jej podstawie uwierzytelniać swojej tożsamości w pozostałych państwach wspólnoty. Każdy kraj posiada swój własny system identyfikacji elektronicznej nieuznawany za granicą. Kiedy eIDAS zacznie obowiązywać w pełni – od 1 lipca w życie weszła tylko część przepisów, pozostałe zaczną funkcjonować dopiero w 2018 roku – zniesione zostaną bariery w kontaktach z organami publicznymi innych państw. Określone czynności przed administracją państwa UE będzie można bezpiecznie zrealizować w ramach jednej e-usługi.

eIDAS w Polsce

Wprowadzone przez Parlament Europejski przepisy będą więc dotyczyć takich zagadnień, jak podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, elektroniczny znacznik czasu, dokument elektroniczny (każda treść przechowywana w postaci elektronicznej), usługa potwierdzonych doręczeń elektronicznych oraz certyfikacja uwierzytelniająca witryny internetowe. Jednocześnie w nowelizacji polskiego kodeksu cywilnego wprowadzono zmiany, które uwzględniają elektroniczne postaci dokumentów (73 § 1 kc):

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Co ważne, rozporządzenie eIDAS nie anuluje wszystkich poprzednich rozwiązań. Dzięki zachowaniu zasady ciągłości wszystkie uznawane do tej pory usługi kwalifikacyjne będą obowiązywały do wygaśnięcia stosownych umów. Po tym czasie podmioty oferujące tego typu usługi powinny zastosować się do nowych przepisów. Informatyzacja usług administracji publicznej będzie więc sukcesywnie postępowała, a w 2018 roku możemy spodziewać się znaczących ułatwień w posługiwaniu się identyfikacją elektroniczną we wszystkich państwach UE.

Pełen tekst rozporządzenia można przeczytać i pobrać ze strony: eur-lex.europa.eu.
Fot. pixabay.com

top