Płatności gotówkowe dla przedsiębiorców

płatności gotówkowe

Od stycznia bieżącego roku obowiązuje obniżony limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców. Oznacza to obowiązek przeprowadzania większej ilości transakcji za pomocą rachunków bankowych.

Nowy limit transakcji gotówkowych wynosi 15 000 zł. Kto i kiedy musi dokonywać płatności z konta bankowego?

Kto jest przedsiębiorcą?

W myśl przepisów płatności powinniśmy dokonywać lub przyjmować za pomocą rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych.  Wartość transakcji międzynarodowych przeprowadzanych w walucie obcej wylicza się korzystając ze średniego kursu danej waluty podanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przepływ gotówki.

Jak polskie prawo definiuje przedsiębiorcę? Według art. 4. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca jednak zdolność prawną przyznaną odrębną ustawą, która wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu.
Dokładny cytat fragmentu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807):

4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że limit przeprowadzania transakcji gotówkowych dotyczy zarówno podmiotów wpisanych do KRS, jak osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG. Co ważne, spółki z o.o. i spółki akcyjne w organizacji niewpisane do KRS również muszą przestrzegać limitu, ponieważ mają status tzw. niezupełnej osoby prawnej.

W jakich przypadkach nie trzeba przestrzegać limitu?

Obowiązku przestrzegania limitu płatności gotówkowych nie mają osoby fizyczne przeprowadzające transakcje z przedsiębiorcami. Nawet zakupy na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych mogą być opłacane gotówką.  Również w przypadku dokonywania zakupu przedmiotów, które po zarejestrowaniu przez nabywcę działalności gospodarczej wejdą do ewidencji środków trwałych tej działalności, nie ma obowiązku zachowywania limitu. Wynika to z faktu, że w momencie transakcji kupujący nie ma jeszcze statusu przedsiębiorcy.

Limit nie dotyczy także przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, ponieważ nie są one przedsiębiorcami według polskiego prawa. Podmioty takie, jak stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej również nie muszą dokonywać płatności wyższych niż 15 000 za pośrednictwem rachunków bankowych, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej.

Fot. Wikimedia Commons

top