Zmiany w akcyzie od 2020 r.

akcyza

Nadchodzą zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw podatkowych. Wchodzące w życie z nowym 2020 rokiem zmiany dla przedsiębiorców mających na co dzień do czynienia z akcyzą i szeregiem kwestii wiążących się z tym podatkiem. Zakres regulacji, które trzeba będzie wdrożyć jest znaczny, więc już należy zacząć przygotowywać się do zmian.

Dokumenty elektroniczne

Zostanie wprowadzona zmiana postaci dokumentów. Ewidencje i deklaracje mają być od nowego roku prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej.Dzięki elektronicznemu dostępowi do danych usprawnione zostaną kontrole w podmiotach prowadzących działalność  w zakresie podatku akcyzowego. Deklaracje akcyzowe mają być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proces automatyzacji ma służyć usprawnieniu pracy, poprawie jakości i efektywności działań.

Warunki obrotu towarami akcyzowymi

Nowa ustawa regulująca kwestie związane z podatkiem akcyzowym przewiduje rozszerzenie warunków określających osoby kierujące działalnością podmiotu o kryterium niekierowania przez te osoby innymi podmiotami lub niereprezentowania przez nie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych z siedzibą na terytorium kraju, które w danym czasie uporczywie nie regulowały w terminie należności budżetowych, a także wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, lub którym zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, albo gdy została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej.

Zmiany WIA

Zmiana przepisów z zakresu Wiążącej Informacji Akcyzowej ma na celu zdefiniowanie nowych przypadków, w których WIA utraci swoja ważność. Dodatkowo projekt wprowadza w określonych okolicznościach możliwość zmiany z urzędu lub na wniosek wydanej decyzji w sprawie WIA, jeżeli przestaje ona być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej. Decyzja WIA ma być ważna przez 3 lata od daty wydania.

Oprócz organów podatkowych również podmiot, na którego została wydana WIA będzie zobowiązany do jej stosowania w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym wydano WIA.

W praktyce to wszystko oznacza, że podatnik będzie musiał na bieżąco śledzić nomenklaturę i wyroki sądów, aby mieć aktualną i zgodną ze stanem prawnym wiedzę na temat tego, kiedy jego WIA jest zagrożona.

Akcyza na samochody osobowe

Istotnej zmianie ulegną przepisy akcyzowe w zakresie samochodów osobowych. Akcyzą zostaną opodatkowane nowe czynności:

  • dokonanie w pojeździe samochodowym zarejestrowanym w kraju modyfikacji konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy oraz
  • nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej nie ustalono, czy akcyza została opłacona w należnej wysokości oraz wprowadzenie obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Kary

Zwiększeniu ulegną sankcje karno-skarbowe za przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem towarami akcyzowymi. Ograniczona ma zostać m.in. możliwość korzystania z instytucji czynnego żalu. Okresy przedawnień przestępstw mają zostać przedłużone. Do KKS zostaną wprowadzone nowe rodzaje przestępstw skarbowych. 

Morał

Proponowane od nowego roku zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz kodeksie karno-skarbowym świadczą o stanowczości organów podatkowych w dążeniu do uregulowania kwestii akcyzy. Czasu zostało mało, dlatego przedsiębiorcy już teraz powinni przeanalizować projekt pod kątem prowadzonej działalności. Z uwagi na przedmiot zmian warto skonsultować te kwestie z profesjonalnym doradcą podatkowym.

top