Jaka działalność gospodarcza wymaga koncesji?

koncesja

Rozpoczęcie niektórych działalności gospodarczych wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji lub innej formy decyzji administracyjnej dla jej prowadzenia.  Jakie rodzaje działalności wymagają koncesji? Jakie organy są właściwe do rozpatrywania poszczególnych wniosków?

Co to jest koncesja?

Koncesja to pozwolenie na działalność gospodarczą, które dotyczy przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli jak również może mieć ważny interes publiczny. To jeden z najbardziej wymagających w stosunku do przedsiębiorców rodzajów pozwoleń.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny, wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

Rodzaje działalności wymagających koncesji

Konieczność posiadania koncesji dotyczy przede wszystkim firm, które zajmują się pracami w zakresie:

 • produkcji i handlu alkoholem
 • prowadzenia kasyna
 • przewozów lotniczych
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów emitowanych wyłącznie w systemie teleinformatycznym
 • ochrony osób i mienia
 • przesyłania CO2 celem podziemnego składowania
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów
 • działalności turystycznej: pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, organizacja polowań
 • działalności medyczna – prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
 • konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin, obrót materiałem siewnym
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców
 • świadczenia usługi pośrednictwa pracy, prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych
 • wyścigów konnych
 • produkcji tablic rejestracyjnych
 • wywozu śmieci
 • prowadzenia kantoru
 • działalności telekomunikacyjnej
 • wykonywania czynności syndyka
 • prowadznia stacji kontroli pojazdów
 • pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami

Organy administracji publicznej

Do jakiego konkretnie organu administracji publicznej należy złożyć dany wniosek koncesyjny?

Minister właściwy do spraw środowiska lub też w sprawach niezastrzeżonych dla tego ministra wojewoda lub starosta – udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych – udziela koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – udziela koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i sprzedaż paliw i energii.

Minister właściwy do spraw środowiska – udziela koncesji na przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych – udziela koncesji na ochronę osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – udziela koncesji na przewozy lotnicze.

Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji – udziela koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Minister Finansów – udziela koncesji na prowadzenie kasyn gry.

Dokumenty i wniosek

Każdy wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać takie dane jak firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja itp.

Przepisy regulujące poszczególne rodzaje działalności, które wymagają koncesji, mogą określać dodatkowe informacje i dokumenty, jakie trzeba wskazać oraz załączyć do wniosku.

Zgodnie z art. 38 Prawa przedsiębiorców, organ koncesyjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ, szczegółową informację o wszelkich warunkach uzyskania koncesji.

top