Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

zmiany w podatkach 2020

W świecie podatków najważniejsze zmiany często wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT, CIT i VAT czeka kilka zmian. O wszystkich pisaliśmy już osobno na naszym Facebooku lub blogu. Tu przedstawiamy zestawienie najistotniejszych aktualizacji podatkowych.

Mikrorachunki

Ministerstwo Finansów wprowadziło tzw. mikrorachunek – indywidualny rachunek podatkowy.

Mikrorachunek służy do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Wpłacane będą na niego PIT, CIT i VAT – tylko na jeden rachunek bankowy – indywidualnie przypisany (na wzór obowiązujących wcześniej rozwiązań w ZUS).

Resort finansów udostępnił generator numerów rachunków indywidualnych dla podatników: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT od przeterminowanych należności. W sytuacji, gdy pomimo upływu terminu płatności podatnik nie otrzyma zapłaty za fakturę, w określonych sytuacjach może skorzystać z ulgi na złe długi. Stosuje się ją w dziewięćdziesiątym dniu od momentu upływu terminu płatności.

 

Biała lista

Biała lista podatników VAT zwana również jako wykaz podatników VAT, jest jedną ogólnodostępną i darmową bazą danych, zawierającą informacje o podmiotach, które zostały przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowane jako podatnicy VAT bądź zostali oni przez niego wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa KAS i został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykaz umożliwia weryfikację statusu kontrahenta na wybrany dzień, licząc do 5 lat wstecz.

 

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w Polsce od 1 lipca 2018 r. jako opcja dobrowolna. System zakłada, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami VAT dokonywana zapłata jest dzielona pomiędzy dwa rachunki. Kwota netto wpływa na ogólny rachunek przedsiębiorcy, z którego może on korzystać bez ograniczeń, a kwota VAT z transakcji wpływa na powiązany z rachunkiem ogólnym rachunek VAT.

Rachunek ten tworzony jest automatycznie, niezależnie od woli posiadacza. To dokonujący płatności nabywca towarów i usług ma decydować, czy cała kwota brutto ma wpływać na zwykły rachunek sprzedającego, czy też płatność powinna zostać podzielona pomiędzy dwa rachunki.

 

Kasy rejestrujące online

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Kasy fiskalne online zapewniać będą możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

 

Firmy w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci przedsiębiorcy.

Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku (np. wysyłanie deklaracji, opłacanie zaliczek) wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – spadkobiercy. Zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Od 1 stycznia 2020 r. będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

 

 

top