Dla kogo uproszczona ewidencja przychodów i kosztów?

uproszczona ewidencja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 roku niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać?

Rozporządzenie Ministra Finansów weszło w życie 1 stycznia bieżącego roku. Precyzyjnie określa ono, co powinna zawierać uproszczona ewidencja przychodów i kosztów. Dokumentacja obejmuje zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, karty przychodów pracownika oraz wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Uproszczona ewidencja – dokumenty

Co dokładnie powinna zawierać dokumentacja? Szczegółowe informacje podane są w załącznikach do rozporządzenia. Zestawienie przychodów i kosztów obejmuje:

  • przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego pobierane z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej; przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług; przychody z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością,
  • koszty poniesione w trakcie realizacji zadań wyróżnionych w artykule 10a ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym również koszty świadczeń statutowych organizacji pozarządowej).

Zestawienie przepływów finansowych ma służyć głównie celom dowodowym i kontrolnym. Załącznik nr 2 do rozporządzenia dokładnie określa, jakie dane trzeba zamieścić w zestawieniu.

Kartę przychodów pracownika należy natomiast prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika będącego z podatnikiem w stosunku pracy. Dane niezbędne do jej prawidłowego wypełnienia określa § 3 rozporządzenia.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością powinien zawierać datę ich nabycia, datę rozpoczęcia użytkowania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych wydanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, zaktualizowaną wartość początkową oraz datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W razie utracenia prawa do prowadzenia uproszczonej ewidencji wykaz będzie niezbędny do kontynuowania zapisów w ewidencji prowadzonej w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Dla kogo uproszczona ewidencja przychodów i kosztów?

Od 1 stycznia bieżącego roku uproszczoną ewidencję zamiast ksiąg rachunkowych mogą prowadzić organizacje pozarządowe spełniające kryteria zawarte w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nimi organizacja:

  • musi działać w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy,
  • nie może prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • nie może posiadać statusu organizacji pożytku publicznego,
  • może osiągać przychody wyłącznie z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej; z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług; z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych; z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
  • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęła przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w ww. pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł (nie dotyczy roku roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność).

Ponadto, aby małe organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogły prowadzić uproszczoną ewidencję, organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości musi wydać zgodę na prowadzenie tego typu ewidencji.

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego wraz z załącznikami można znaleźć tutaj: mf.gov.pl.

top