Zwolnienia z podatków lokalnych

zwolnienia z podatków

W lutym bieżącego roku w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów określające ogólne warunki zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i od środków transportu. Zwolnienie z podatku ma być jedną z formą pomocy w ramach ogólnopolskiego programu wspierania lokalnych przedsiębiorców.

W 2014 roku wygasł poprzedni program wspierania rozwoju regionalnego. Zmiany, które obowiązują od 17 lutego 2016 roku stwarzają nowe formy pomocy lokalnej nie wymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej. Uchwały gminy dotyczące wspierania miejscowych przedsiębiorców nie podlegają także obowiązkowi uzyskania opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku udzielania pomocy w zakresie rolnictwa czy rybołówstwa.

Większa pomoc od gminy

Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego rozporządzenia polegają głównie na objęciu programem nowych rodzajów pomocy oraz włączeniu do programu obok pomocy inwestycyjnej także pomocy operacyjnej. Obecnie gminy mogą udzielać pomocy w takich formach, jak:

  • regionalna pomoc inwestycyjna,
  • pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną strukturę rekreacyjną,
  • pomoc na infrastrukturę lokalną.

Ponadto zmieniła się także intensywność udzielanego w ten sposób wsparcia w związku z zatwierdzeniem nowej Mapy Pomocy Regionalnej, która obowiązywać będzie do 2020 roku. W zależności od regionu, rozporządzenie ustanawia zróżnicowane progi regionalnej pomocy inwestycyjnej – od 7,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 10% do 37,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Uszczegółowiono również informacje o terminach, w jakich obowiązuje pomoc oraz terminie składania zgłoszeń. Aby uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatków lokalnych, należy obliczyć wysokość pomocy w odniesieniu do wymienionych w rozporządzeniu kosztów kwalifikowanych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) obowiązuje do końca 2020 roku.

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Zdjęcie: flickr.com

top