Kiedy rejestrować w kasie sprzedaż na rzecz pracowników?

sprzedaż na rzecz pracowników

Ustawa o VAT zakłada, że każdorazową sprzedaż, a więc także odpłatne świadczenie usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tego zapisu określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 4.11.2014.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji

Zgodnie z rozporządzeniem sprzedaży dóbr czy usług na rzecz pracowników podatnika nie trzeba rejestrować, chyba że należą one do grupy towarów i usług objętych obowiązkiem rejestracji za pomocą kasy. W § 4. ustawodawca podaje także kilka odstępstw od tego obowiązku, czyli „wyjątki od wyjątków”. I tak zwolnieniom z obowiązku ewidencjonowania nie podlegają dostawy takich towarów, jak:

 • gaz płynny,
 • części do silników,
 • silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozia do pojazdów silnikowych,
 • przyczepy, naczepy i kontenery,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych, 
 • wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
 • wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfumy i wody toaletowe z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

W przypadku sprzedaży wyżej wymienionych towarów pracownikom, podatnik musi ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż gazu płynnego, wyrobów używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych wymienionych powyżej oraz perfum i wód toaletowych.

Usługi objęte obowiązkową ewidencją, także w przypadku sprzedaży na rzecz pracownika to:

 • przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewóz osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwo podatkowe,
 • usługi związane z wyżywieniem (tutaj z wyłączeniami opisanymi szczegółowo w rozporządzeniu),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Powyższe usługi mogą nie być rejestrowane w kasie w jednym wypadku – w sytuacji, gdy podatnik (pracodawca) kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją pracownikowi na zasadzie refakturowania. Odsprzedawania usług nie trzeba rejestrować.

Pełną treść obowiązującego do końca tego roku rozporządzenia można znaleźć tutaj: isap.sejm.gov.pl.

top