Skrócenie okresu wypowiedzenia – kiedy jest dopuszczalne?

skrócenie okresu wypowiedzenia

Zgodnie z obowiązującymi od lutego bieżącego roku zmianami w Kodeksie Pracy okresy wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony wynoszą odpowiednio: dwa tygodnie dla pracownika zatrudnionego na okres krótszy niż sześć miesięcy lub miesiąc, jeżeli pracownik pracował dłużej niż pół roku lub trzy miesiące w przypadku umowy podpisanej na okres dłuższy niż trzy lata (o czym pisaliśmy tutaj: nowe prawo pracy).

Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia. Czego dotyczą i w jakich okolicznościach dopuszczalne jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Upadłość bądź likwidacja

Na podstawie §1 artykułu 36 Kodeksu pracy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia maksymalnie o dwa miesiące – z trzech do jednego dla umowy o pracę na czas nieokreślony bądź określony z dwóch powodów. Jednym z nich jest upadłość lub likwidacja pracodawcy, drugim – inna przyczyna niedotycząca pracownika:

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Pamiętajmy, że powyższy zapis dotyczy wypowiadania umów na czas nieokreślony i określony zawartych po 22 lutego 2016 – wcześniej nie były one objęte trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Regulacja ta dotyczy 3-miesięcznych wypowiedzeń umów na czas określony dopiero od 22 lutego 2016 r. Przed tą datą umów tego rodzaju nie obejmowały tak długie okresy wypowiedzenia.

Odszkodowanie dla pracownika

Jeśli łącznie z przekazaniem pracownikowi wypowiedzenia pracodawca przekaże pismo informujące o skróceniu trzymiesięcznego okresu do miesiąca, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, ponieważ o tyle został skrócony okres wypowiedzenia. Jeśli w czasie pobierania odszkodowania pracownik nie był nigdzie zatrudniony, okres ten wlicza się do stażu pracy. Pismo skracające okres wypowiedzenia musi zostać złożone łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne także po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę, o ile nastąpi ono za porozumieniem stron. Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę i wszystkich okresów wypowiedzenia.

Obustronne porozumienie

Forma obustronnego porozumienia, na podstawie którego okres wypowiedzenia zostanie skrócony, jest dowolna. Z oczywistych względów preferuje się formę pisemną. Co ważne, pismo nie musi zawierać uzasadnienia decyzji, a wystąpić o skrócenie tego czasu może i pracownik, i pracodawca. Każdy z nich musi się jednak na takie rozwiązanie zgodzić – jeśli któraś ze stron odrzuci taką możliwość, umowa przestanie obowiązywać po przewidzianym w Kodeksie pracy okresie wypowiedzenia.

Jeśli pracownik i pracodawca dojdą do porozumienia i wykorzystają ten sposób na skrócenie czasu wypowiedzenia, pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, wynagrodzenie natomiast otrzymuje on do ostatniego dnia, w którym jest zatrudniony.

top